Privacy Policy

 

Swift64 Badminton hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Swift64 Badminton houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Swift64 Badminton zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van onze leden

Persoonsgegevens van onze leden worden door Swift64 Badminton verwerkt ten behoeve van:

 • Administratie en contributie
 • Communicatie over de club, trainingen en/of uitnodigingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen lidmaatschap van de vereniging.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vragen wij de volgende persoonsgegevens;

 • Voornaam
 • (tussenvoegsel) Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IBAN rekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Swift64 Badminton bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Swift64 Badminton van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren minimaal een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Swift64 Badminton
Swifterbant
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie over onze vereniging vind u hier.

Graag willen wij u uitnodigen om, vrijblijvend, kennis te komen maken met de sport badminton.  

Wat doen wij?

Het spelniveau is van ondergeschikt belang.

Zowel de beginnende als de gevorderde speler is welkom.    

Wij spelen op competitieniveau maar ook recreatief. De keuze is aan u.

 

Voor wie?

Voor alle inwoners van Swifterbant en omgeving vanaf 7 jaar en ouder.  

In de sportzaal van:

Dorpshuis de Steiger
De Heraldiek 2
8255 DM Swifterbant

 

Wat heb ik nodig?

Sportschoenen die niet buiten gedragen zijn en een niet afgevende

zool hebben.

Makkelijk zittende kleding. Een badmintonracket, voor degene die geen

badmintonracket heeft zijn leenrackets aanwezig in de zaal.

Shuttles worden door de vereniging verstrekt!

 

Nieuwsgierig?

Voordat u besluit lid te worden van onze vereniging bieden wij u de

mogelijkheid om maximaal vijf keer vrijblijvend mee te spelen.

Informatie over lidmaatschap en kosten is in de zaal verkrijgbaar.

 

Of via de ledenadministratie:

Frans Verschuren

Klik hier om te mailen

tel: 06-16260726

 

Klik hier voor de voorwaarden voor lidmaatschap


Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Lidmaatschap:

Jeugdleden vanaf 7 t/m 17 jaar € 35,- per kwartaal   

Jeugdleden vanaf 7 t/m 17 jaar die competitie spelen € 40,- per kwartaal 

Senioren vanaf 18 jaar  € 40,- per kwartaal 

Senioren vanaf 18 jaar die competitie spelen € 45,- per kwartaal  

 

Bondscontributie: 

De bondscontributie 2020 is voor alle leden € 10,65

Dit bedrag maken wij over naar de Badmintonbond. 

 

Strippenkaart:

Voor leden die niet de mogelijkheid hebben om wekelijks bij ons

te komen spelen is het mogelijk een strippenkaart aan te schaffen.

Een strippenkaart geeft de mogelijkheid om 5 x te spelen.

De strippenkaart kost € 10,00. Als de strippenkaart op is dan kun je

een nieuwe strippenkaart kopen.

De strippenkaart kun je tijdens de trainingsuren in de zaal kopen.

 

 

 

 

 Maandag: (vrij spelen)

Oudere jeugd en Volwassenen 20:30 - 22:30 uur

 

Vrijdag: (trainen)

1e groep 18:00 - 19:00 uur (Beginnende jeugd)
2e groep 19:00 - 20:15 uur (Competitie training)
3e groep 20:15 - 21:30 uur (Oudere jeugd)

 

Zaterdag: (wedstrijden)

Indien er competitie wedstrijden worden gespeeld: 12:00 -16:00 uur

 

Algemene Sportvereniging Swift'64

 

OMNI Vereniging:

Swift'64 is een OMNI vereniging. Dat betekent dat het een vereniging is waar meerdere sporten beoefend kunnen worden. Er zijn 7 afdelingen waar sport zowel recreatief en/of in competitie verband beoefend wordt. In enkele afdelingen zijn diverse sporten die met elkaar samenhangen gebundeld. Een OMNI vereniging is een algemene vereniging met voor en nadelen ten opzichte van een vereniging die een sport beoefent.

Voordelen van een OMNI vereniging zijn:

 • Alle benodigde verzekeringen op 1 polis, wat voordeliger is.
 • Een clubhuis waar alle afdelingen zoveel mogelijk gebruik van kunnen maken.
 • Als een grote vereniging naar buiten toe opstellen. Rijk, gemeente, verhuurders.
 • Gemakkelijk een nieuwe sport op te starten. Structuur, overhead, inschrijving bij de KvK, etc. is aanwezig.
 • Als een afdeling een investering wil doen of iets dergelijks dan kunnen de andere afdelingen indien noodzakelijk bij springen.

Nadelen zijn:

 • Door de structuur is het soms moeilijk snel een besluit te nemen.
 • De verschillende belangen van de afdelingen.

 

Binnen Swift '64 is er een omslag bezig waarmee de financiële besluiten van de afdelingen sneller en zelfstandiger genomen kunnen worden. Tevens wordt er hard gewerkt om een betere en snellere inzage te krijgen in de stand van zaken voor de afdeling. Afgelopen seizoen is dit in volle omvang van start gegaan. In het seizoen 2006-2007 wordt is afgerond. Op sportgebied nemen de afdelingen volledig alle besluiten zelf en overleggen zelf met de sportbonden.

 

Doel:

Het doel van de vereniging is om het mogelijk te maken in een klein dorp als Swifterbant zoveel mogelijk sporten in de breedte aan te bieden. Zijn er mensen die dit blad lezen en een sport missen en een voortrekkers rol willen vervullen, neem dan contact op met het Dagelijks Bestuur. We gaan dan gezamenlijk kijken hoe we de wens in vervulling kunnen laten gaan.

 

Organisatie:

 

 Beslissingsstructuur

 

Ledenraad

Het hoogste orgaan in de club waar in principe alle beslissingen genomen worden. Begrotingen, contributie verhogingen, jaarlijkse afrekening van het Dagelijks Bestuur (DB) en afdelingen en commissies en alle beleidszaken. De deelnemers aan de ledenraad zijn afgevaardigden van de afdelingsbesturen (aantal afhankelijk van het aantal leden van de afdeling) en het DB. De ledenraad komt minimaal twee maal per jaar bijeen. Indien er cruciale beslissingen genomen moeten worden kan het DB of een aantal ledenraadsleden de ledenraad bijeen (laten) roepen.

 

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit de voorzitters of een vervanger van de afdelingen en het DB. Deze vergaderde de afgelopen jaren 1 maal per 6 weken. Hier worden alle verenigingbrede zaken en in de meeste gevallen de agenda punten voor de Ledenraad besproken. Deze vergadering is de belangrijkste vergadering in verband met de communicatie binnen de vereniging. Alle signalen van de afdelingen en het DB worden in deze vergadering besproken.

 

Dagelijks Bestuur

Het DB heeft de dagelijkse leiding over de vereniging. Als enigen binnen de vereniging zijn de voorzitter en de secretaris tekenbevoegd voor het aangaan van overeenkomsten van aankoop en verkoop en personeels overeenkomsten. Onder een bepaald bedrag mag dit zonder toestemming van de Ledenraad en boven dat bedrag moet er eerst toestemming aan de genoemde raad gevraagd worden. De afdelingen mogen op het gebied van inhuur van gebouwen en materiaal zelf de aankoop en inhuur doen mits het in de begroting is opgenomen en goedgekeurd. Verder behartigt het DB de algemene belangen binnen de vereniging. Tevens verzorgt het DB de behartiging van zaken van Swift '64 richting de overheidsinstanties en de pers. Alle sportzaken richting bonden en pers worden door de afdelingen en commissies zelf verzorgd, op verzoek springt het DB bij waar nodig.

 

Bestuursorganigram van de vereniging

Afdelingen:

De afdelingen die ervoor zorgen dat er gesport kan worden, en daar gaat het uiteindelijk om, zijn: Badminton, Darts, Gymnastiek, Handbal, Tafeltennis, Voetbal en Volleybal. De afdelingen hebben allen een eigen bestuur die vertegenwoordigers hebben in de Ledenraad en het AB. De afdelingbesturen regelen alles op het gebied van de sport, de bijbehorende bonden en alles met betrekking tot de pers betreffende de sport. Tevens is er ook een hoge verantwoordelijkheid op het financiële gebied zoals het incasseren van de contributies en het opvolgen daarvan. Ook het houden aan de budgetten van de begrotingen aangenomen in de ledenraad is een taak. De afdelingen zullen zich in het INFORMATIEBLAD zelf verder voorstellen.

 

Commissies:

De commissies vallen direct onder het DB. Ze hebben overschrijdende werkzaamheden voor twee of meerdere afdelingen, of voor het algemeen belang van de vereniging. De commissies stellen zich zelf voor in een INFORMATIEBLAD,

 

Kantine.

De kantine is eigendom van Swift '64 en wordt beheerd door een parttime beheerster. De beheerster verzorgt de agenda van de twee vergaderruimtes waar vergaderingen kunnen worden gehouden, de inkoop tbv de kantine, de schoonmaak en runt samen met een flinke hoeveelheid vrijwilligers de bar.

 

Algemene informatie kantine.

Tijdens het voetbalseizoen zijn de openingstijden als volgt:
Maandagavond: Klaverjassen zie schema clubblad
Dinsdagavond: Geopend van19.00 tot 23.00 uur.
Woensdagavond:Dart
Donderdagavond: Geopend van19.00 tot 23.00 uur.
Tijdens competitiewedstrijden: Geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Gaan de wedstrijden niet door: Geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

 

Adres:
Kantine Swift '64
Sportweg 6
8255 PXSWIFTERBANT
Tel:0321-321696

 

Organigram Algemene Sportvereniging Swift '64

 

Slot:

Het lijkt een enorm grote en ingewikkelde organisatie maar het valt mee en kent vele voordelen ten opzichte van de nadelen. Vergeet hierbij niet dat er 7 sportende afdelingen zijn en daarbij ongeveer 950 leden bedienen van sport. Hiervoor is uiteraard het een en ander noodzakelijk. Een sportclub als Swift '64 kan net als alle andere sportclubs niet zonder vrijwilligers. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat het sporten in Swifterbant kan blijven bestaan op een enkele uitzondering na en dat de contributies betaalbaar blijven zodat we alle inwoners deze sporten aan kunnen bieden.

 

Wij, het Dagelijks Bestuur, willen dit stuk sluiten met onze grote dank aan de vrijwilligers van Swift '64 en hopen de inwoners van Swifterbant een stuk duidelijkheid over de mogelijkheden van onze sportclub te hebben gegeven.

 

Het OMNI bestuur.